Søke
Filters
Lukk

Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FOR  NORDIC TOOLS  AS

 

1             LEVERINGSBETINGELSENE

Disse salgs- og leveringsbetingelser er å anse som en del av enhver bestilling av avtale om eller ethvert anbud eller tilbud om leveranser av varer fra Nordic Tools AS. Avvik fra disse betingelser krever skriftlig avtale. Avtalens har forrang før annen fravikelig lovgivning. Dersom enkeltbestemmelser i leveringsbetingelsene blir satt til side skal de øvrige bestemmelser gjelde uavkortet.

Alle henvendelser kunden vil rette til Nordic Tools AS med bakgrunn i disse betingelser, avtale om levering av produkter eller leveransen skal stiles til Nordic Tools AS, postboks 109 Leirdal, 1009 Oslo, eventuelt post@nordictools.no.

2             LEVERANSEN

Nordic Tools AS’ leveringsforpliktelse fremgår av tilbud/avtale/ordrebekreftelse (med eventuelle vedlegg), samt av de til enhver tid gjeldende og trykte produktspesifikasjoner.

 

All levering skjer FOB (varene opplastet) fra Nordic Tools AS’ lager.

Varer som omfattes av leveransen fremgår av følgeseddel. Kunden/kundens transportør må straks kontrollere at det er samsvar mellom bestilling og følgeseddel.

3             RETUR

Retur  mottas kun når dette er avtalt på forhånd og inntil 180 dager etter at varen er levert. Kunden betaler returfrakt. Kurante varer krediteres med 90% av fakturert verdi ved returkrav inntil 60 dager etter leveringstidspunkt, 80% inntil 120 dager og 70%  inntil 180 dager.

4             PRIS OG BETALING

Priser følger av den til enhver tid gjeldende prisliste og kan endres uten varsel som følge av økonomiske vurderinger foretatt av selger.

I tillegg til varens pris betaler kunden eventuelle faktiske utlegg/kostnader til frakt, leverte europaller (med kr 80,- pr. pall) og offentlige avgifter, herunder merverdiavgift, i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og regler.

Alle leveranser faktureres netto per 30 dager regnet fra dato for mottatt leveranse. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt av Finansdepartementet.

5             REKLAMASJON

Reklamasjoner må skje straks etter leveranse/kontroll (jfr punkt 2 ovenfor). Reklamasjon noteres på fraktbrev som oversendes Nordic Tools AS i henhold til punkt 1. For sen reklamasjon medfører at kunden mister retten til å påberope seg eventuelle påståtte mangler eller forsinkelse.

6             MANGEL

Dersom levert vare ikke er i overensstemmelse med gjeldende produktspesifikasjon eller dersom mengde levert vare avviker fra bestilling, foreligger en mangel. Mengdeavvik på grunn av påregnelige lekkasjer og/eller svinn anses ikke som mangel.

Kunden er selv ansvarlig for at varen passer til hans formål. Brukerveiledninger og tekniske spesifikasjoner som er utarbeidet for og rådgivning som er gitt kunden av Nordic Tools AS er bygget på beste, faglige skjønn og uten ansvar av noen art for Nordic Tools AS. Dette med mindre kunden kan dokumentere at Nordic Tools AS har opptrådt grovt uansvarlig eller forsettelig.

Egenskaper ved varen er bare å anse som tilsikret i den grad dette uttrykkelig fremkommer av skriftlig avtale mellom Nordic Tools AS og kunden.

7             ANSVAR FOR FEIL/MANGLER M.M.

Nordic Tools AS er ikke ansvarlig for skader, tap eller utgifter som følge av varens oppbevaring, bruk eller lignende og heller ikke for noen form for indirekte tap hos kunden, herunder tap som følge av driftsavbrudd, avsavn eller tap av fortjeneste fordi kontrakten med tredjemann bortfaller. Leverandør er ikke ansvarlig for feil/mangler av motoriserte og tekniske varer utover 12 mnd fra leveransedato.

Nordic Tools AS’ ansvar er begrenset til omlevering av varer som har vist seg å være beheftet med feil eller mangler og fraktkostnader i denne forbindelse.

Kunden skal holde Nordic Tools AS skadesløs i den utstrekning Nordic Tools AS pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og/eller tap som Nordic Tools AS overfor kunden ikke svarer for i henhold til disse leveringsbetingelser.

8             KONTROLLANSVAR

Nordic Tools AS har ikke ansvar for forsinkelse eller mangel som ligger utenfor selgers kontroll.. Det som ligger utenfor selgers kontrollansvar er omstendigheter som Nordic Tools AS ikke kan eller vil råde over, og som gjør kontraktsmessig og rett til levering umulig eller økonomisk og praktisk tyngende, herunder omfattende driftsforstyrrelser i egen virksomhet eller hos underleverandør eller endringer i offentlige regelverk.